1. Definities

De in deze Algemene Voorwaarden gebruikte woorden die aanvangen met een hoofdletter, hebben de betekenis zoals hieronder in dit artikel gedefinieerd.

1.1. Algemene Voorwaarden: onderhavige algemene voorwaarden.

1.2. Bestelprocedure: de procedure, die Besteller doorloopt op de Website, om een Product te bestellen.

1.3 overgangssupplementen.nl BV: een handels- en merknaam van YU CARE BV (KVK 82252165). Overeenkomst wordt door Besteller aangegaan met overgangssupplementen.nl BV, gevestigd aan de Maliebaan 98 te (3581CZ) Utrecht. overgangssupplementen.nl BV is bereikbaar per mail: info@overgangssupplementen.nl en info@yuforyou.com

1.4. Besteller: de besteller van het op de Website aangeboden Product.

1.5. Overeenkomst: overeenkomst, waar de Algemene Voorwaarden integraal onderdeel van uitmaken, inzake de koop en levering van het Product.

1.6. Partijen: overgangssupplementen.nl BV en Besteller gezamenlijk.

1.7. Website: de website van overgangssupplementen.nl BV https://yuforyou.com

en https://overgangssupplementen.nl 

 
1.8. Product: door overgangssupplementen.nl BV op de Website aangeboden zaken – meer in het bijzonder kruidenpreparaten – die Besteller op de Website kan bestellen.

2. Toepasselijkheid

2.1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle bestellingen en overeenkomsten die tussen Partijen tot stand komen.

2.2. De Besteller die zich eenmaal op basis van deze Algemene Voorwaarden met overgangssupplementen.nl BV heeft gecontracteerd, aanvaardt de toepasselijkheid van deze Algemene Voorwaarden op latere overeenkomsten tussen Partijen.

3. Totstandkoming Overeenkomst

3.1. Tussen Partijen komt een Overeenkomst tot stand op het moment dat Besteller middels het volledig en correct invullen van overgangssupplementen.nl BV Bestelprocedure een Product op de Website bestelt.

4. Prijs

4.1. Prijzen zoals genoemd op de Website zijn in Euro’s en inclusief btw. De genoemde prijzen zijn inclusief verzendkosten, tenzij anders weergegeven.

4.2. Acties en aanbiedingen gelden zolang de voorraad strekt.

5. Betaling

5.1. Voor de betaling kan Besteller uitsluitend gebruik maken van de door overgangssupplementen.nl BV aangeboden betalingsmogelijkheden.

5.2. Bij een niet ontvangen betaling, bijvoorbeeld door stornering van de afgeschreven bedragen of wegens ontoereikend saldo op de betreffende rekening, wordt het bestelde Product niet geleverd.

6. Bezorgtermijn

6.1. Besteller ontvangt na het volledig voltooien van de Bestelprocedure het Product binnen maximaal dertig (30) dagen op het door Besteller ingevulde adres.
De leverdatum zal bij benadering in de bevestigingsmail vermeld worden.

7. Retourrecht en terugbetaling

7.1. Na de aankoop van het Product heeft Besteller de mogelijkheid om de Overeenkomst zonder opgave van redenen gedurende veertien (14) dagen na de dag van bestellen te ontbinden, mits het Product ongeopend is. Indien Besteller gebruik maakt van dit retourrecht, betaalt overgangssupplementen.nl BV het betaalde bedrag terug aan Besteller met dezelfde betaalmethode die Besteller gebruikt heeft om overgangssupplementen.nl BV te betalen. Indien de verzegeling van het Product is verbroken, dan staat YU in haar recht – vanuit hygiënisch oogpunt – om de retouraanvraag te weigeren. 

7.2. De herroepingstermijn start zodra de consument het bestelde product heeft ontvangen. De Besteller moet de geleverde producten binnen 14 kalenderdagen terugsturen naar overgangssupplementen.nl BV. Deze periode gaat in zodra de Besteller beroep heeft gedaan op zijn herroepingsrecht, en heeft aangegeven de producten te willen terugsturen. Kosten voor retourzending zijn voor rekening van de Besteller. 


7.3. Besteller oefent het retourrecht uit door contact met overgangssupplementen.nl BV op te nemen vóór het verstrijken van de retourtermijn. Besteller kan contact met de klantenservice opnemen, door een e-mail te sturen naar info@yuforyou.com of info@overgangssupplementen.nl

8. Klachtenregeling

8.1. Indien en voor zover er sprake is van een klacht neemt Besteller contact op met
overgangssupplementen.nl BV, welk contact eveneens per e-mail kan: info@yuforyou.com of info@overgangssupplementen.nl BV. overgangssupplemeten.nl BV is te allen tijde bereid om de klacht aan te horen en voor een oplossing te zorgen, in hoeverre dit in haar macht ligt.

9. Aansprakelijkheid

9.1. overgangssupplementen.nl BV garandeert dat het Product geschikt is voor het doel waarvoor het bedoeld is op basis van de door overgangssupplementen.nl BV verstrekte informatie en zorgt ervoor dat het Product voldoet aan eventuele wettelijke verplichtingen en overige overheidsvoorschriften die van toepassing zijn. 

9.2. De aansprakelijkheid van overgangssupplementen.nl BV is beperkt tot directe schade en tot het bedrag van de netto factuurwaarde van het Product. overgangssupplementen.nl BV is niet verantwoordelijk voor enige vorm van indirecte schade. 

9.3. overgangssupplementen.nl BV is niet aansprakelijk voor het niet of niet tijdig nakomen van haar verplichtingen, wanneer dit feit is veroorzaakt door gebeurtenissen buiten haar controle (overmacht).

9.4. Onder overmacht valt elke actie, gebeurtenis of ongeval buiten de controle van overgangsupplementen.nl BV. Dit omvat het volgende:

9.4.1. Stakingen, uitsluitingen of andere professionele acties;

9.4.2. Burgerlijke onrust, rebellie, invasies, terroristische aanslagen of dreiging van terroristische aanvallen, oorlog of dreiging van een oorlog;

9.4.3. Brand, explosie, storm, overstroming, aardbeving, epidemieën of andere natuurrampen;

9.4.4. Onmogelijk gebruik van spoorwegen, luchtvervoer, auto of ander openbaar of particulier vervoer;

9.5. De uitvoering van de Overeenkomst wordt geacht te worden verlengd met de periode waarin de overmacht voortduurt. overgangssupplementen.nl BV zal redelijkerwijs inspanningen leveren om de overmachtstoestand te beëindigen, of om een oplossing te vinden waarbij de levering, ondanks de overmacht, alsnog uitgevoerd kan worden.

10. Intellectuele Eigendomsrechten

10.1. overgangssupplementen.nl BV is houder of licentienemer van alle intellectuele eigendomsrechten op materialen, teksten, beeldmateriaal dat op de website is geplaatst. Deze rechten en materialen zijn auteursrechtelijk beschermd.

10.2. Het is toegestaan om een kopie of download van pagina’s op de website af te drukken voor persoonlijk gebruik. Echter, het gebruik van (een deel van) haar auteursrechtelijk beschermd materiaal voor commerciële doeleinden, zonder een licentie van overgangsupplementen.nl BV of haar licentiegevers, is niet toegestaan.

10.3. Zodra Besteller staat ingeschreven, verkrijgt overgangssupplementen.nl BV daarmee het onherroepelijk recht om te citeren uit opmerkingen over (het Product van) overgangssupplementen.nl BV die Besteller op de website, blog of social media vermeldt.

11. Wijzigingen

11.1. overgangssupplementen.nl BV behoudt zich het recht voor om deze Algemene Voorwaarden periodiek te herzien. Het verdient dan ook aanbeveling om deze Algemene Voorwaarden regelmatig te raadplegen.

12. Geschillen en Toepasselijk Recht

12.1. Op de Overeenkomst en op alle eventuele andere verbintenissen tussen Partijen is Nederlands recht van toepassing.